ROBOTS คำแปล

โรบอต

โรบอตเป็นเครื่องยนต์ที่เก่งมาก กับสมองของเครื่องคอมพวิเตอร์ของพวกเขา พวกมันสามารถทำงานเหมือนมนุษย์ แต่มนุษย์ ไม่ชอบทำ เพราะมันเป็นสิ่งที่อันตราย สกปรุก น่าเบื้อ เครื่องยนต์บางตัวทำงานหางไกลจากคน ตำรวจเป็นผู้ถือจดหมายของเครื่องยนต์ว่า การนำจดหมายไปที่ทำงานที่อาคารที่ใหญ่ในกรุง วอซินตอน ดี ซี มีจดหมายจำนวนนึ่งร้อย ที่เครื่องได้ถือไว้ในสหรัฐอาเมริกา ในโรงพยาบาลมากกว่า 70โรงทั่วโลก ได้เรียกโรบอดว่า แฮบ แมต เป็นผู้เอา ยา ลงมาจากอาคารหรือห้อง, สำหรับเรียก เครื่องจักรที่ใช้ยกของหนักๆ และ ส่งเมล็ดพืช ในกรุง วอซินตอน ดี ซี นักนำทางท่องเถียวที่พิพิฑภัณ สมิตสัน เรียกเครื่องยนต์นี้ว่า มิเนอวา ประมาณ 2 เปอเซ็นสำรับคนที่พบ มิเนอวา ได้พูดว่า เธอดังเหมือนบุคคลที่ฉลาดมาก เครื่องยนต์นี้เท่ากัอาจารย์หนึ่งคน.

นาย แลชิม เป็นอาจารย์สอนเครื่องยนต์ระดับที่ 4 เขามีน้ำหนัก 200เผานด์ ความสูง 6 ฟิต์ และได้ผลประโยชน์บางกับอาจารย์ ประโยชน์นึ่ง คือว่าเขาไม่ลื่มรายละเอียด เขารู้ว่าแต่ละชื่อของเด็ก ชื่อพ่อแม่ และอะไรที่เด็กแต่ละคนรู้และต้องการที่จะรู้ ในการเพื่มเติม เขาแต่ละคนรู้ว่าเป็นที่ชอบของเด็ก และ ทำอะไรสักอย่างเป็นการบันเทิง นาย แลชิม ไม่ได้ทำความผิดพลาต เด็แต่ละคนบอกชื่อของเขาหรือของหล่นแก่นายแลชิม และเหมือนกันทุกอย่างเข้าในตัวเลข สมองคอมพวิเตอร์ของเขาใส่เสียงของเด็กและตัวเลขทั้งหมด เขาเหมือนกับไม่ได้ทำผิดพลาตสำหรับเด็ก ขณะที่เขาเริ่มบทเรียน.

ประโยชน์อื่นๆคือว่า นาย แลซิม คือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าพวกเด็กๆไม่เข้าใจบ่างสิ่งบ่างอย่าง พวกเขาสามารถพูดซ้ำๆผ่านบทเรียนของ นาย แลซิม และ ผ่านอี่กครั้งเมื่อเด็กทำงานได้ดีเขาบอกพวกเขาในเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ งานอดิแรกของพวกเขาในที่สุดท้ายของบทเรียนไม่ล่นใจ นาย แลซิม สิ่งที่ดีเกี่ยวกับ นายแลซิมก็คือว่าเขามไม่มีระบบประสาทเหมือนรูปแบบดั้งนั้นเขาไม่ได้รับการ กระทำความเสียหาย ถ้าเด็กลำบาก.

-7

วันนี้ นักวิทยาศาสตร์ ได้พยายามสร้าง โรบอต แสดงให้เห็นว่า มีความรู้สึกอย่างรุ่แรงดังเหมือนมนุษย์ที่มีสภาพเป็นอยู่ ที่ เอม อาย ที ไซเทีย แบรแซล ได้สร้าง โรบอต เรียกว่า คิสมิต มันมีหัวเพียงตัวเดียว ณ เวลานี้ในไม่ช้า แบรแซล คุ้ยกับมันในทาทางดป็นแม่คุ้ยกับลูก คิสมิต มองแล้วยิ้ม เมือ แบรแซล เริ่มหันหน้าไปข้างหน้าไปข้างหลัง คิสมิต ไม่ชอบเลยแล้วก็ปิดตากุ้มหน้าลงดว้ยความเสียใจมาก.

ข้อความที่ คิสมิต ส่งให้ สต บ ดิส แบรแซล หยุด และ คิสมิตเปลียนเป็นสงบนิ่ง แบรแซล ไม่คำนึง คิสมิต หุ่นยนต์กลายเป็นสิ่งที่ไม่สุดไส แม้ว่า แบรแซล เปลี่ยนเกี่ยวกับ คิสมิต หุ้นยนต์เป็นสื่งที่มีความสงบอี่กครั้ง สิ่งอื่นที่ปราถนา คิสมิต ทำให้เด้กๆชอบเล่นกัของเล่นและ ตอนนั้นของเล่นกลายเป็นสิ่งที่น่าเบื้อและปิดตาของมันเองและไปนอน แบรแซล ยัง คงพัฒนา คิสมิต, คิสมิต กำลังได้รับความสนใจมากหมาย หายไปในตัวของมันเอง มันไม่มีอารมณ์ทั้งหมดเหมือนถึงคนตอนนี้ เพียงแต่หนึ่งวันมันจะไปยังเวลาหนึงคนในครอบครัวพูด เพราะว่า คอมพิวเตอร์ไม่สามารถมีอารมณ์ มันจะมีท่าทาง เฉพาะที่เป็นไปได้เพราะอนาคต นัก วิทยาศาสตร์จะพัฒนา คอมพิวเตอร์นั้นทำให้มีอารมณ์และความสามารถ แม้กระทั้งเป็นเพื่อน.แต่อย่างไร เป็นคุณประโยชน์ที่ได้รับของเพื่อนเป็นระบบปฎิบัติงาน........!